Dzień: 28 marca 2020

Zmiana zasad oceniania z przyrody i geografi

Kochani uczniowie.
Na czas nauki zdalnej obowiązują zmienione zasady wystawiania ocen z przyrody i geografii. Zmiany dotyczą głównie kategorii ocen, ich wagi i zasad pracy on-line.

ZAŁĄCZNIK nr 1
DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Z PRZYRODY/GEOGRAFII

Dostosowanie wymagań, zasad oceniania i sposobu realizacji podstawy programowej z PRZYRODY/GEOGRAFII do zdalnego nauczania wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03. 2020 obowiązującego od dnia 25 marca 2020 roku.

 1. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i przekazuje zadania przedmiotowe w aplikacji Teams w Office 365.
 2. Zadania wykonywane w trakcie edukacji zdalnej podlegają ocenie sumującej lub kształtującej, a oceny sumujące wpisywane są do dziennika Librus.
 3. Do wykonanego zadania uczeń otrzymuje informację zwrotną. Nie wszystkie przekazywane zadania podlegają ocenie stopniem. O tym, czy zadanie jest na ocenę nauczyciel informuje w poleceniu do zadania w module ZADANIA.
 4. Nauczyciel zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy wideo (spotkanie on-line) umożliwiającej kontakt wzrokowy celem weryfikacji wiedzy.
 5. Nauczyciel jest dostępny on-line w ustalonych godzinach w celu wyjaśnienia wątpliwości do zadań i odpowiedzi na pytania uczniów.
 6. Zasady oceniania obowiązują na czas rozporządzenia wprowadzającego zdalne nauczanie.
 7. Ocenianiu podlegają:
 • wybrane zadania on-line wysyłane przez nauczyciela do wykonania przez ucznia – waga 1
  • Poprawność wykonania
  • Terminowość – odesłanie zadania w terminie poprzez moduł ZADANIA lub w wyjątkowych sytuacjach inną uzgodnioną z nauczycielem drogą (e-mail, pliki na kanale przedmiotowym, czat itp.)
  • W przypadku nieusprawiedliwionego przekroczenia terminu wykonania zadania uczeń ma obowiązek uzupełnić je w ciągu 5 dni.
  • Uczeń, który nie wykonał zadania otrzymuje wpis (bz) do dziennika elektronicznego.
 • praca w warunkach sprawdzianu – odpowiedź ustna on-line, test lub zadanie wykonywane w czasie rzeczywistym – waga 3
 • inne projekty (prace długoterminowe) – waga 2-3 zależna od stopnia trudności zadania.