Azja

Tematy lekcji

Twoja wiedza/umiejętności

Środowisko przyrodnicze Azji

 • wskażesz na mapie położenie geograficzne Azji
 • wymienisz formy ukształtowania powierzchni Azji
 • wymienisz strefy klimatyczne Azji na podstawie mapy klimatycznej
 • wymienisz największe rzeki Azji
 • opiszesz linię brzegową Azji na podstawie mapy świata
 • scharakteryzujesz zróżnicowanie środowiska geograficznego Azji
 • przedstawiasz kontrasty w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji
 • omówisz czynniki klimatyczne kształtujące klimat Azji
 • omówisz strefy roślinne Azji
 • omówisz budowę geologiczną Azji na podstawie mapy tematycznej
 • omówisz cyrkulację monsunową i jej wpływ na klimat Azji
 • scharakteryzujesz kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji na podstawie mapy tematycznej
 • omówisz czynniki wpływające na układ sieci rzecznej w Azji
 • omówisz płytową budowę litosfery na podstawie map tematycznych
 • przeanalizujesz azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej
  i hydrosfery na podstawie infografiki
 • omówisz powstawanie Himalajów i rowów oceanicznych
 • udowodnisz słuszność stwierdzenia, że Azja to kontynent kontrastów geograficznych

Wulkanizm i trzęsienie ziemi w Azji

 • wymienisz strefy aktywności sejsmicznej w Azji na podstawie mapy geologicznej
 • wyjaśnisz znaczenie terminu wulkanizm
 • odczytasz z mapy nazwy największych wulkanów w Azji
 • wskażesz na mapie zasięg Ognistego Pierścienia Pacyfiku
 • omówisz budowę wulkanu na podstawie ilustracji
 • wymienisz typy wulkanów i podaje ich główne cechy
 • wskażesz na mapie obszary Azji o korzystnych i niekorzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa
 • wyjaśnisz przyczyny występowania trzęsień ziemi i tsunami w Azji
 • opiszesz przebieg trzęsienia ziemi
 • przedstawisz sposoby zabezpieczania ludzi przed skutkami trzęsień ziemi
 • omówisz wpływ budowy geologicznej na występowanie rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami
 • wyjaśniasz, dlaczego na wschodnich wybrzeżach Azji występuje wiele wulkanów
 • ocenisz skutki trzęsień ziemi dla obszarów gęsto zaludnionych

Rolnictwo Azji

 • wymienisz czynniki przyrodnicze wpływające na rozwój rolnictwa w Azji
 • wymienisz główne uprawy w Azji na podstawie mapy gospodarczej
 • wymienisz czołówkę państw azjatyckich w światowych zbiorach roślin uprawnych na podstawie infografiki
 • omówisz warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Azji
 • omówisz warunki klimatyczne w Azji wpływające na rytm uprawy ryżu
 • omówisz znaczenie uprawy ryżu dla krajów Azji Południowo-Wschodniej
 • wyjaśnisz na podstawie mapy ogólnogeograficznej i analizy danych statystycznych, dlaczego grunty orne mają niewielki udział w strukturze użytkowania ziemi w Azji
 • wykażesz związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu” w Azji Południowo-Wschodniej

Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki

 • określisz cechy położenia Japonii na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • wymienisz cechy środowiska naturalnego Japonii
 • wymienisz główne uprawy w Japonii
 • scharakteryzujesz ukształtowanie powierzchni Japonii
 • omówisz strukturę zatrudnienia w Japonii na podstawie analizy danych statystycznych
 • omówisz warunki naturalne rozwoju rolnictwa w Japonii
 • przedstawisz cechy rolnictwa Japonii na podstawie analizy danych statystycznych
 • opiszesz ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich skutki w Japonii opisuje skutki występowania tajfunów na obszarze Japonii
 • omówisz bariery utrudniające rozwój gospodarki Japonii
 • omówisz znaczenie i rolę transportu w gospodarce Japonii
 • wykażesz związek między budową geologiczną a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami w Japonii
 • przeanalizujesz źródła gospodarczego rozwoju Japonii
 • scharakteryzujesz cechy nowoczesnej gospodarki Japonii oraz rodzaje produkcji przemysłowej
 • uzasadnisz, że gospodarka Japonii należy do najnowocześniejszych na świecie
 • ocenisz znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno – kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii

Chiny – najludniejszy kraj świata

 • określisz cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej
 • zlokalizujesz na mapie ośrodki przemysłu zaawansowanych technologii
  w Chinach
 • wymienisz główne uprawy w Chinach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej
 • określisz różnorodność cech środowiska geograficznego Chin na podstawie mapy tematycznej
 • omówisz czynniki przyrodnicze sprzyjające osadnictwu w Chinach
 • przedstawisz nierównomierne rozmieszczenie ludności Chin na podstawie mapy gęstości zaludnienia
 • omówisz główne kierunki produkcji rolnej w Chinach
 • omówisz cechy gospodarki Chin
 • przeanalizujesz  wielkości PKB w Chinach na tle innych krajów świata na podstawie danych statystycznych
 • scharakteryzujesz tradycyjne rolnictwo i warunki rozwoju rolnictwa Chin
 • przedstawiasz problemy demograficzne i społeczne Chin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego na podstawie analizy danych statystycznych
 • omówisz znaczenie nowoczesnych kolei w rozwoju gospodarczym Chin
 • omówisz wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową

Indie – kraj kontrastów społecznych i gospodarczych

 • określisz położenie geograficzne Indii
 • porównasz liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu ich prognozę
 • wymienisz największe aglomeracje Indii i wskazuje je na mapie
 • wyjaśnisz znaczenie terminu slumsy
 • wymienisz główne rośliny uprawne w Indiach i wskazuje na mapie tematycznej regiony ich występowania
 • wymienisz surowce mineralne w Indiach i wskazuje na mapie regiony ich występowania
 • omówisz cechy środowiska geograficznego Półwyspu Indyjskiego
 • podasz przyczyny powstawania slumsów w Indiach
 • omówisz warunki uprawy roślin w Indiach na podstawie mapy tematycznej
 • scharakteryzujesz indyjską Dolinę Krzemową
 • przedstawisz problemy demograficzne Indii
 • omówisz system kastowy w Indiach
 • przedstawisz zróżnicowanie indyjskiej edukacji
 • przeanalizujesz strukturę zatrudnienia i strukturę PKB Indii na podstawie wykresu
 • scharakteryzujesz przemysł przetwórczy Indii
 • omówisz kontrasty etniczne, językowe i religijne w Indiach
 • scharakteryzujesz cechy gospodarki Indii i możliwości ich rozwoju
 • opiszesz główne problemy indyjskiego społeczeństwa oraz przedstawia ich przyczyny
 • przeanalizujesz skutki występowania konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód – kultura i gospodarka

 • określa położenie geograficzne Bliskiego Wschodu
 • wymienia państwa leżące na Bliskim Wschodzie na podstawie mapy politycznej
 • wskazuje na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie
 • omawia cechy środowiska przyrodniczego Bliskiego Wschodu
 • omawia wielkość zasobów ropy naftowej na świecie i na Bliskim Wschodzie na podstawie wykresu i mapy tematycznej
 • omawia zróżnicowanie religijne na Bliskim Wschodzie
 • omawia wpływ religii na życie muzułmanów
 • przedstawia znaczenie przemysłu naftowego w krajach Bliskiego Wschodu
 • omawia znaczenie ropy naftowej w rozwoju ekonomicznym państw Bliskiego Wschodu
 • omawia źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie