Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

CZECHY

 • Republika Czeska jest niedużym krajem leżącym w Europie Środkowej i nie mającym dostępu do morza.
 • Republika Czeska jest około czterokrotnie mniejsza od Polski – zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności.
 • Republika Czeska powstała w 1993 roku w wyniku rozpadu Czechosłowacji.
 • W skład Republiki Czeskiej wchodzą dwie krainy historyczne – Czechy i Morawy. Ponadto do Republiki należy też część Śląska Cieszyńskiego.
 • Stolicą Czech i całej Republiki Czeskiej jest Praga, a stolica Moraw to Brno.
 • Republika Czeska jest krajem wyżynno‑górskim. Zdecydowaną większość obszaru zajmuje stary Masyw Czeski mający charakter kotliny otoczonej pasmami górskimi. Wschodnie krańce Republiki obejmuje skrawek Karpat.
 • Najwyższym szczytem Republiki Czeskiej jest, leżąca w Karkonoszach na granicy z Polską, Śnieżka (1602 m n.p.m.).
 • Obszar Republiki Czeskiej należy do zlewisk trzech Mórz: Północnego (poprzez Łabę), Bałtyckiego (poprzez Odrę) i Czarnego (poprzez Morawę i Dunaj).
 • W Republice Czeskiej panuje taki sam typ klimatu jak w Polsce – umiarkowany ciepły przejściowy. Ma on jednak nieco bardziej „górski” charakter, a ponadto na południu kraju jest cieplej.
 • W Republice Czeskiej dominują gleby brunatne i płowe, które wykształciły się w podłożu lasów liściastych i mieszanych. Lasy obecnie zajmują ponad 1/3 powierzchni państwa.
 • 3/4 ludności Republiki Czeskiej mieszka w miastach, z czego 1/6 w Pradze.
 • Praga jest bardzo silnym ośrodkiem centralnym kraju – inne miasta są znacznie mniejsze.
 • 2/3 ludności Republiki Czeskiej stanowią Czesi. Reszta to Morawianie (5%) oraz mniejszości narodowe: Słowacy, Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Romowie, Żydzi, Wietnamczycy.
 • Gospodarka Republiki Czeskiej jest wszechstronnie rozwinięta.
 • W rolnictwie przeważa uprawa zbóż oraz warzyw i owoców. Ważnymi roślinami są jęczmień i chmiel wykorzystywane do produkcji piwa.
 • Głównym bogactwem mineralnym Republiki Czeskiej jest węgiel brunatny, a oprócz niego duże znaczenie ma też węgiel kamienny i rudy uranu.
 • W Temelinie działa jedyna w kraju elektrownia atomowa.
 • W przemyśle przetwórczym Republiki Czeskiej dominuje branża motoryzacyjna produkująca przede wszystkim samochody marki Skoda, a ponadto też Toyota, Citroen, Hyundai i in.
 • Ważnym działem czeskiej gospodarki jest turystyka. Atrakcyjne są miasta (Praga, Ołomuniec, Czeski Krumlow i in.) oraz obszary górskie (Sudety, Rudawy, Szumawa).
 • W Republice Czeskiej występuje jedna z najgęściejszych w Europie sieć linii kolejowych.

SŁOWACJA

 • Słowacja to mały kraj w Europie Środkowej nie mający dostępu do morza.
 • Niepodległe państwo słowackie powstało w 1993 roku w wyniku rozpadu Czechosłowacji.
 • Granica między Polską a Słowacją w całości przebiega przez Karpaty.
 • Słowacja jest krajem górzystym, na co składają się liczne pasma Karpat – Beskidy, Pieniny, Tatry, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie.
 • W centrum i na południu kraju występują obszary rzeźby krasowej – Słowacki Raj i Kras Słowacko‑Węgierski.
 • Niziny – Naddunajska i Wschodniosłowacka – zajmują łącznie niespełna 20% obszaru kraju i są one częścią Małej oraz Wielkiej Niziny Węgierskiej.
 • Prawie cały obszar Słowacji należy do dorzecza Dunaju i zlewiska Morza Czarnego. Wyjątkiem jest dorzecze Popradu należące do zlewiska Morza Bałtyckiego.
 • Na Słowacji dominuje górska odmiana klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Na południu, na Nizinie Naddunajskiej klimat jest najcieplejszy.
 • Na Słowacji dosyć dużo jest dobrych jakościowo gleb brunatnych, rędzin i czarnoziemów.
 • Ponad 40% obszaru Słowacji zajmują lasy, które zachowały się głównie na trudnych do zagospodarowania terenach górskich.
 • Prawie połowa ludności Słowacji mieszka na wsi. Miast jest mało, bo ich rozwój był ograniczony przez trudne warunki terenowe.
 • Największe miasto Słowacji to jej stolica Bratysława licząca 430 tys. mieszkańców.
 • Społeczeństwo Słowacji jest stosunkowo młode, co skutkuje dodatnim przyrostem naturalnym.
 • Na południu Słowacji mieszka dużo osób pochodzenia węgierskiego i romskiego.
 • Rolnictwo Słowacji to hodowla bydła i owiec w górach oraz uprawa zbóż, warzyw i owoców na nizinach.
 • Na Słowacji, w oparciu o hutnictwo żelaza, rozwinął się przemysł elektromaszynowy – zbrojeniowy, samochodowy, AGD.
 • Główne bogactwa mineralne Słowacji to węgiel brunatny, magnezyty, złoto i srebro.
 • Słowacja wytwarza nadwyżki energii elektrycznej, w czym duży udział mają dwie elektrownie atomowe.
 • Ważnym działem słowackiej gospodarki jest turystyka, która funkcjonuje głównie na obszarach górskich – w Tatrach, Pieninach, Rudawach.
 • W 2004 roku Słowacja wraz z 9 innymi krajami (głównie z Europy Środkowej, w tym z Polską) przystąpiła do Unii Europejskiej.
 • Od 2009 roku na Słowacji obowiązuje wspólna europejska waluta euro.