Mapa Polski

Tematy lekcji

Twoja wiedza/umiejętności

Mapa i jej rodzaje

 • wyjaśnisz znaczenie terminów: mapa, skala, legenda mapy
 • wymienisz elementy mapy
 • odczytasz za pomocą legendy znaki kartograficzne na mapie
 • zastosujesz legendę mapy do odczytania informacji
 • rozróżnisz na mapie znaki punktowe, liniowe i powierzchniowe
 • dobierzesz odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
 • posłużysz się planem miasta w terenie
 • podasz przykłady wykorzystania map o różnej treści
 • wymienisz różne rodzaje map
 • odczytasz informacje z planu miasta
 • wyszukasz w atlasie przykłady map: ogólnogeograficznej, krajobrazowej, turystycznej i planu miasta
 • wyjaśnisz różnicę między mapą ogólnogeograficzną a mapą krajobrazową
 • podasz różnicę między mapą turystyczną a planem miasta

Odległości na mapach – skala

 • wyjaśnisz, dlaczego każda mapa ma skalę
 • odczytasz skalę mapy
 • rozróżnisz rodzaje skali
 • narysujesz podziałkę liniową
 • obliczysz odległość na mapie wzdłuż linii prostej za pomocą skali liczbowej
 • przekształcisz skalę liczbową na mianowaną i podziałkę liniową
 • obliczysz odległość w terenie za pomocą podziałki liniowej
 • obliczysz długość trasy złożonej z odcinków za pomocą skali liczbowej

Ukształtowanie powierzchni na mapach

 • wyjaśnisz znaczenie terminów: wysokość bezwzględnawysokość względna
 • wyjaśnisz, jak powstaje mapa poziomicowa
 • odczytasz wysokość bezwzględną obiektów na mapie poziomicowej
 • obliczysz wysokość względną na podstawie wysokości bezwzględnej odczytanej z mapy
 • podasz nazwy barw stosowanych na mapach hipsometrycznych
 • odczytasz informacje z mapy poziomicowej i mapy hipsometrycznej
 • wyjaśnisz różnicę między obszarem nizinnym, wyżynnym a obszarem górskim
 • rozpoznasz przedstawione na mapach poziomicowych formy terenu
 • rozpoznasz formy ukształtowania powierzchni na mapie hipsometrycznej
 • przeanalizujesz treść map przedstawiających ukształtowanie powierzchni Polski

Wykorzystanie map

 • przedstawiasz sposoby orientowania mapy w terenie
 • omówisz zastosowanie map cyfrowych
 • odczytasz treść mapy lub planu najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je do obserwowanych w terenie elementów środowiska geograficznego
 • zaprojektujesz i opiszesz trasę wycieczki na podstawie mapy turystycznej lub planu miasta