Krajobrazy Polski

Tematy lekcji:

Twoja wiedza/umiejętności

Krajobraz najbliższej okolicy

 • wyjaśnisz znaczenie terminu krajobraz
 • wymienisz składniki krajobrazu
 • wymienisz elementy krajobrazu najbliższej okolicy
 • podasz różnicę między krajobrazem naturalnym a krajobrazem kulturowym
 • określisz położenie najbliższej okolicy na mapie Polski
 • dokonasz oceny krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego piękna oraz ładu i estetyki zagospodarowania
 • zaproponujesz zmiany w zagospodarowaniu terenu najbliższej okolicy
 • zaprezentujesz projekt planu zagospodarowania terenu wokół szkoły

Ukształtowanie powierzchni Polski – pasy rzeźby

 • wymienisz pasy rzeźby terenu Polski
 • scharakteryzujesz pasy rzeźby terenu w Polsce
 • opiszesz krajobraz najbliższej okolicy w odniesieniu do pasów rzeźby terenu
 • porównasz na podstawie mapy Polski i ilustracji rzeźbę terenu w poszczególnych pasach
 • przedstawiasz zróżnicowanie krajobrazu krain geograficznych w pasie pojezierzy na podstawie mapy

Pobrzerza

 • wskażesz na mapie Wybrzeże Słowińskie
 • wymienisz elementy krajobrazu nadmorskiego
 • wymienisz główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim
 • wymienisz po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża Słowińskiego
 • przedstawisz główne cechy krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji
 • opiszesz wpływ wody i wiatru na nadmorski krajobraz
 • przedstawisz sposoby gospodarowania w krajobrazie nadmorskim
 • opiszesz zajęcia mieszkańców regionu nadmorskiego
 • wyjaśnisz na podstawie ilustracji, jak powstaje jezioro przybrzeżne
 • wymienisz obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wybrzeża Słowińskiego oraz wskazuje je na mapie
 • wyjaśnisz znaczenie turystyki na Wybrzeżu Słowińskim

Pojezierza

 • wskażesz na mapie Pojezierze Mazurskie
 • odczytasz z mapy nazwy największych jezior na Pojezierzu Mazurskim
 • omówisz cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego
 • wymienisz atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego
 • przedstawisz wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy

Pas Nizin Środkowopolskich

 • wskażesz na mapie pas Nizin Środkowopolskich oraz Nizinę Mazowiecką
 • wskażesz na mapie największe rzeki przecinające Nizinę Mazowiecką
 • wskażesz na mapie największe miasta Niziny Mazowieckiej
 • podasz nazwę parku narodowego leżącego w pobliżu Warszawy
 • określisz położenie Warszawy na mapie Polski
 • wymienisz najważniejsze obiekty turystyczne Warszawy
 • przedstawisz cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej
 • wymienisz atrakcje turystyczne Niziny Mazowieckiej
 • opiszesz cechy krajobrazu wielkomiejskiego
 • omówisz cechy krajobrazu przekształconego przez człowieka na Nizinie Mazowieckiej
 • przedstawisz najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego w stolicy
 • scharakteryzujesz najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na Nizinie Mazowieckiej
 • opiszesz zabudowę i sieć komunikacyjną Warszawy
 • przeanalizujesz na podstawie dodatkowych źródeł informacji oraz map tematycznych warunki rozwoju rolnictwa na Nizinie Mazowieckiej
 • zaplanujesz na podstawie planu miasta wycieczkę po Warszawie

Pas wyżyn

 • wskażesz na mapie pas Wyżyn Polskich i Wyżynę Śląską
 • wskażesz na mapie największe miasta na Wyżynie Śląskiej
 • wskażesz na mapie Polski Wyżynę Lubelską
 • wymienisz gleby i główne uprawy Wyżyny Lubelskiej
 • określisz na podstawie mapy Polski położenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • podasz nazwę parku narodowego leżącego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 • podasz nazwy zwierząt żyjących w jaskiniach na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej
 • wymienisz główne cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej
 • przedstawisz cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej
 • omówisz cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji
 • wymienisz dwa przykłady roślin charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • omówisz znaczenie węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej
 • scharakteryzujesz życie i zwyczaje mieszkańców Wyżyny Śląskiej
 • omówisz na podstawie ilustracji powstawanie wąwozów lessowych
 • scharakteryzujesz czynniki wpływające na krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej
 • scharakteryzujesz na podstawie ilustracji rzeźbę krasową i formy krasowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • omówisz atrakcje turystyczne na Szlaku Zabytków Techniki
 • opiszesz za pomocą przykładów rolnictwo na Wyżynie Lubelskiej
 • opiszesz najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego Wyżyny Lubelskiej
 • scharakteryzujesz na podstawie mapy atrakcje turystyczne Szlaku Orlich Gniazd
 • przedstawisz pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazie Wyżyny Śląskiej wynikające z działalności człowieka
 • przeanalizujesz na podstawie dodatkowych źródeł informacji oraz map tematycznych warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej
 • przedstawisz historię zamków znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd

Krajobraz wysokogórski Tatr

 • określisz na podstawie mapy położenie Tatr
 • wskażesz na mapie Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie
 • wskażesz na mapie najwyższe szczyty Tatr
 • wymienisz cechy krajobrazu wysokogórskiego
 • omówisz cechy pogody w górach
 • wymienisz atrakcje turystyczne Tatr
 • opiszesz na podstawie ilustracji piętra roślinności w Tatrach
 • opiszesz zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala
 • przedstawisz argumenty potwierdzające różnicę w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich
 • wyjaśnisz negatywny wpływ turystyki na środowisko Tatr