Podstawy geografii

Tematy lekcji

Twoja wiedza/umiejętności

Czym zajmuje się geografia?

 • wyjaśnisz znaczenie terminu geografia
 • przedstawisz podział nauk geograficznych

Współrzędne geograficzne

 • podasz wymiary Ziemi
 • wyjaśnisz znaczenie terminów: siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik,długość geograficzna, szerokość geograficzna
 • wskażesz na globusie i na mapie południk: 0° i 180° oraz półkulę wschodnią i półkulę zachodnią
 • wskażesz na globusie i na mapie równik oraz półkule: północną i południową

Obraz Ziemi na mapie/ Przedstawianie zjawisk na mapach

 • wyjaśnisz znaczenie terminów: mapa, skala, siatka kartograficzna, legenda mapy
 • wymienisz elementy mapy
 • wymienisz rodzaje skal
 • zapiszesz skale w różnych postaciach
 • przeliczysz odległości w skali mapy
 • wyjaśnisz znaczenie terminów: wysokość względna, wysokość bezwzględna, poziomica
 • odczytasz z mapy wysokość bezwzględną
 • podasz na podstawie atlasu nazwy map ogólnogeograficznych i tematycznych